d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nacionalni plan otpornosti i oporavka 2021.-2026. – Unaprjeđenje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvenog sustava

J

Jačanje zdravstvenog sustava potrebno je da bi mogao adekvatno odgovoriti na izazove kroničnih nezaraznih i emergentnih zaraznih bolesti te osigurati pravičnu dostupnost skrbi svim stanovnicima Hrvatske. Prioritetni izazov u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je osigurati ravnomjeran pristup učinkovitoj i kvalitetnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti posebno na udaljenim i depriviranim područjima te osiguranje zadovoljavajuće primarne zdravstvene zaštite u kriznim situacijama (kao što je epidemija), zatim podići kvalitetu i osigurati dostupnost primarne zdravstvene zaštite, posebice u ruralnim krajevima te ojačati izvanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu pri domovima zdravlja radi približavanja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite domu pacijenata i smanjivanju upućivanja na skuplju bolničku dijagnostiku i liječenje.

Analiza stanja ukazuje na značajnu neravnomjernu raspoređenost liječnika u odnosu urbana i ruralna područja, kao i disproporciju između primarne i bolničke zdravstvene zaštite, jer se u posljednje četiri godine smanjio broj liječnika na primarnoj razini. Također, u djelatnosti obiteljske medicine 30% liječnika ili 670 njih starije je od 60 godina, a starijih od 65 godina i koji rade uz suglasnost ministra ima 162. Trenutno u djelatnosti obiteljske medicine ima 47,11% specijalista obiteljske medicine, a na specijalizaciji je samo 175 specijalizanata. Također u djelatnosti hitne medicine udio doktora specijalista hitne medicine u ukupnom broju ugovorenih timova iznosi 14,88%. Prema stanju popunjenosti Mreže javne zdravstvene službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za listopad 2020. u djelatnosti obiteljske (opće) medicine nedostaje – 197 liječnika (potrebno 2452 tima/ugovoreno 2333 timova uključujući timove bez nositelja (81), u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece: nedostaje – 74 pedijatra (potrebno 330 timova/ugovoreno 282 tima (uključujući timove bez nositelja), u djelatnosti zdravstvene zaštite žena: nedostaje – 97 ginekologa (potrebno 335 timova/ugovoreno 278 timova (uključujući timove bez nositelja), u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite: nedostaje – 239 doktora dentalne medicine (potrebno 2271 tim/ugovoreno 2057 timova (uključujući timove bez nositelja), u djelatnost medicine rada: nedostaje – 31 (potrebno 193 timova/ugovoreno 162).

 

 

Cilj

Jačati primarnu zdravstvenu zaštitu kako bi se postigla bolja dostupnost zdravstvenih usluga na cijelom teritoriju Hrvatske; omogućiti dostupnost ljekarničke skrbi, posebno u izoliranim i ruralnim područjima; razviti moderan bolnički sustav kako bi bio spreman odgovoriti na ključne zdravstvene izazove i krizne zdravstvene situacije; unaprijediti povezivanje primarne i sekundarne/tercijarne zdravstvene zaštite.

 

Cilj je jačati primarnu zdravstvenu zaštitu kako bi se postigla bolja dostupnost zdravstvenih usluga na cijelom teritoriju Hrvatske; omogućiti dostupnost ljekarničke skrbi, posebno u izoliranim i ruralnim područjima; razviti moderan bolnički sustav kako bi bio spreman odgovoriti na ključne zdravstvene izazove i krizne zdravstvene situacije; unaprijediti povezivanje primarne i sekundarne/tercijarne zdravstvene zaštite.

 

Opis

Osnažit će se primarna zdravstvena zaštita kroz popunjavanje mreža u svrhu osiguranja teritorijalne dostupnosti skrbi i kvalitetnog stručnog rad s pacijentima. Isto će se provesti popunjavanjem Mreže javne zdravstvene službe, ali i otvaranjem novih mjesta u mreži kako bi se broj pacijenata tima obiteljske medicine smanjio; osiguranjem financijskih poticaja za popunjavanje manje atraktivnih mjesta u mreži; jačanjem domova zdravlja putem centara administrativne podrške timovima i otvaranjem ostalih specijaliziranih ambulanti, kao i specijalističkim usavršavanjem liječnika obiteljske medicine. Zdravstveni sustav osnažit će se i kroz integraciju i koordinaciju pružatelja skrbi na razini zdravstvenih regija i na nacionalnoj razini; kategorizaciju bolnica s redefiniranjem opsega djelatnosti; funkcionalno povezivanje ustanova te srednjoročni plan daljnjeg povezivanja, spajanja i prenamjene ustanova. Isto tako, sustav će se osnažiti kroz program unaprjeđenja kvalitete zdravstvene zaštite, timski pristup skrbi i osiguranje dostupnosti slabo naseljenim područjima i otocima.

 

Provedba

U cilju povećanja kvalitete i učinkovitosti primarne zdravstvene zaštite te osiguravanja uvjeta za obavljanje 80% slučajeva na primarnoj razini odnosno smanjenja upućivanja u znatno skuplju specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu potrebno je odgovarajuće popuniti Mrežu javne zdravstvene službe i povećati udio specijalista obiteljske medicine u ukupnom broju doktora ugovorenih u timovima obiteljske/opće medicine. U cilju osnaživanja i jačanja učinkovitosti bolničkog sustava u kontekstu postojeće pandemije osnažit će se ulaganja u infektološku djelatnost, digitalnu slikovnu dijagnostiku i ulaganje u JIL-ove ili jedinice intenzivnog liječenja, te će se omogućiti nabava dijagnostičke i terapijske opreme za ključne zdravstvene izazove (rak). Omogućit će se opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Sestre milosrdnice kao ekonomičnijeg oblika liječenja što će dovesti do racionalizacije bolničkog sustava.

 

REFERENCE:
https://planoporavka.gov.hr/ 
https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/55%20-%201%20NPOO.pdf?vel=12358896