d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Nacionalni plan otpornosti i oporavka 2021.-2026. – Nabava opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka

H

Planira se unaprijediti sustav zdravstva na području prevencije liječenja i dijagnostike raka. U Hrvatskoj organizirano je pet radioterapijskih ustanova u četiri regionalna centra. Radioterapijski centri organizirani su u znanstveno-nastavnim ustanovama zbog kompleksnosti planiranja i provođenja radioterapijskog liječenja koje provodi radioterapijski tim.

Radioterapijski centri su idealno distribuirani tako da na najkvalitetniji način pokrivaju potrebe za radioterapijom onkoloških bolesnika iz svih regija u Hrvatskoj. Osječki centar za Slavoniju i Baranju, splitski za južnu Hrvatsku, riječki za Istru, Kvarner i Gorski kotar a zagrebački centri za središnju Hrvatsku i grad Zagreb.

U Hrvatskoj u funkciji je 15 linearnih akceleratora što nas svrstava u zemlje Europe koje su ispodprosječno opremljene (3,5 uređaja na milijun stanovnika), dok je europski prosjek 5,3 uređaja na milijun stanovnika. Prosječna starost linearnih akceleratora u Hrvatskoj je 9 godina (raspon 3-18 godina). Primjena suvremenih radioterapijskih tehnika na većini linearnih akceleratora u Hrvatskoj nije moguća.

 

Cilj

Cilj je osigurati optimalnu terapiju svim onkološkim bolesnicima u Hrvatskoj bez čekanja na liječenje, korištenjem modernih radioterapijskih tehnika u cilju optimalne iskorištenosti opreme i kontrole kvalitete radioterapijskog procesa te na taj način poboljšati kvalitetu usluga i poboljšati zdravstvene ishode kod liječenja onkoloških pacijenata.

 

Cilj je osigurati optimalnu terapiju svim onkološkim bolesnicima u Hrvatskoj bez čekanja na liječenje, korištenjem modernih radioterapijskih tehnika u cilju optimalne iskorištenosti opreme i kontrole kvalitete radioterapijskog procesa te na taj način poboljšati kvalitetu usluga i poboljšati zdravstvene ishode kod liječenja onkoloških pacijenata.

 

 

Opis

Radioterapijska oprema koja se planira nabaviti umrežit će se u jedinstvenu, hrvatsku nacionalnu onkološku mrežu s jedinstvenom bazom radioterapijskih onkoloških podataka. Navedena digitalna, informatička mreža će osigurati kontinuirano kontroliranje svih ishoda u radijacijskoj onkologiji. U Hrvatskoj organizirano je pet radioterapijskih ustanova u četiri regionalna centra.

Radioterapijski centri organizirani su u znanstveno-nastavnim ustanovama zbog kompleksnosti planiranja i provođenja radioterapijskog liječenja kojeg provodi radioterapijski tim. Analizom stanja i opterećenosti opreme donosi se plan zanavljanja stare i nabave nove opreme.

 

Provedba

U svrhu poboljšanja kvalitete radioterapije onkoloških bolesnika planirano je sljedeće:

  1. a) nabaviti linearne akceleratore za najopterećenije radioterapijske ustanove uz preraspodjelu bolesnika unutar zagrebačke regije, kako bi opterećenost opreme bila ujednačena (KBC Zagreb, Klinika za tumore (KZT) i Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC-a Sestre milosrdnice, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek i OB Zadar) i kako bi se postigao europski prosjek opremljenosti, a time poboljšala i kvaliteta provođenja radioterapije. Nabavom novih uređaja za zračenje približili bismo se europskom prosjeku broja linearnih akceleratora;
  2. b) razviti SBRT (stereotaksijska radioterapija – radiokirurgija) u dva centra s najviše bolesnika i koji najbolje geografski pokrivaju te potrebe – Zagreb i Split. Stoga je potrebno, u KBC-u Split, KBC-u Zagreb i KBC-u Sestre milosrdnice nabaviti uređaj za SBRT i na taj način uvesti jednu od modernih radioterapija u zdravstveni sustav Hrvatske;
  3. c) nabaviti uređaje za brahiterapiju u Klinici za tumore KBCa Sestre milosrdnice, Zagreb i KBC-u Rijeka te softversko opremanje ostalih (KBC Split).

 

Procijenjena vrijednost izračunata je na temelju dosadašnjeg iskustva, dostupnih podataka o nabavi radioterapijske opreme kao i informativnih ponuda, a uključuje:

  1. a) građevinske radove (14 bunkera za smještaj linearnih akceleratora) – 112.000.000 kn,
  2. b) radioterapijsku opremu: linearni akceleratori VMAT (23 kom), linearni akceleratori SBRT (3 kom), HDR brahiterapija (5 kom), CT simulator (6 kom), radioterapijska mrežna oprema (6 kom), dozimetrijska oprema (6 om), fiksacijska oprema (6 kom) – 528.000.000 kn

Radioterapijska oprema koja se planira nabaviti umrežit će se u jedinstvenu, radioterapijsku mrežu institucija u Hrvatskoj čija bi uloga bila optimizacija (maksimalizacija) korištenja cjelokupne radioterapijske opreme te praćenje kontrole kvalitete radioterapijskog sustava i rezultata liječenja (osiguranje da se svi onkološki bolesnici u Hrvatskoj liječe jednako kvalitetno – optimalan regionalan razvoj).

 

 

REFERENCE:
https://planoporavka.gov.hr/ 
https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/55%20-%201%20NPOO.pdf?vel=12358896