d

The Point Newsletter

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error.

Follow Point

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

WIN4IMPACT: Sandra Velasco (Novartis) – “Zdravstvo je ulaganje koje pokreće inovacije, gospodarski rast i društvenu stabilnost, te treba veće priznanje i potporu”

Z

dravstvena industrija pozitivno utječe na ljude i njihovu kvalitetu življenja diljem svijeta. Ovo jedinstveno područje industrije se razvija dinamičnije no ikada, mijenjajući naše živote i zdravlje zajednica nabolje, dijelom zahvaljujući tehnološkom napretku, da bi proizvodi i usluge zdravstvene industrije bili u službi brige o pacijentima, poboljšanja ishoda skrbi, praćenja liječenja i očuvanja zdravlja općenito. Žene liderice u zdravstvenoj organizaciji doživljavaju kontinuiranu izobrazbu kao važan korak, koji može donijeti nove prilike, spoznaje i građenje vrijednih mreža, svjesne kako područje zdravstvene skrbi treba lidere koji razumiju kako se pružanje skrbi razvija, transformira i prilagođava tehnološkom napretku koji „gura“ zdravstvenu industriju, zdravstveni sustav ali i cijelo društvo prema naprijed.

Žene koje ostavljaju trag svojom vizijom u zdravstvenoj industriji, naše “women for impact”, koje pobjeđuju za boljitak pojedinca i društva, imaju znanje i iskustvo koje im je potrebno za redizajniranje industrije zdravstvene skrbi, lokalno i globalno. Kroz seriju intervjua “WIN4IMPACT” predstavljamo Vam inspirativne žene iz inovativne farmaceutske industrije, generičke industrije, industrije medicinske tehnologije i industrije samoskrbi i samoliječenja.

 

Sandra Velasco

President for Adriatic countries, Novartis

 

Sandra Velasco, President for Adriatic countries, Novartis

 

 

 

Koja je društvena, javnozdravstvena i humana vrijednost zdravstvene industrije u kojoj radite?

 

Zdravstvena industrija, posebno u globalnoj farmaceutskoj tvrtki poput naše, ima golemu društvenu, javnozdravstvenu i humanu vrijednost. U svojoj srži, naša svrha je poboljšanje kvalitete života za pojedince i zajednice diljem svijeta. Razvijanjem inovativnih lijekova i terapija ne samo da liječimo bolesti, nego i ublažavamo patnju, produljujemo životni vijek i osnažujemo ljude da žive ispunjenije i zdravije. Naši doprinosi nadilaze granice, baveći se prijetećim zdravstvenim izazovima te promičući dobrobit na globalnoj razini. Bilo da se radi o pristupu terapijama koje spašavaju život, inicijativama za prevenciju bolesti ili naporima humanitarne pomoći, zdravstvena industrija ima pivotalnu ulogu u poticanju ravnopravnijeg i suosjećajnijeg svijeta.

 

 

Možete li navesti neke primjere najbolje prakse u kojima je vidljiv vaš neizmjeran doprinos i pozitivan utjecaj na zdravstveni sustav i društvo?

 

Jedan od zapaženih primjera našeg pozitivnog utjecaja je uspostava međunarodnih centara izvrsnosti u Hrvatskoj. Ovi centri služe kao svjetionici medicinskih inovacija i stručnosti, osiguravajući pristup inovacijama i skrbi najvišeg standarda hrvatskim pacijentima i onima iz drugih država, te privlače vrhunske talente. Korištenjem najsuvremenije tehnologije i uz partnerstva, ne samo da podižemo standard zdravstvene skrbi u Hrvatskoj, već i pozicioniramo državu kao lidera u medicinskoj izvrsnosti. Ovakvim inicijativama ne samo da poboljšavamo dostupnost zdravstvenoj skrbi i ishode, već i stvaramo prilike za gospodarski rast, potičemo međunarodnu suradnju i nudimo okruženje za rast našim zdravstvenim stručnjacima, sprječavajući odljev jedinstvenih talenata.

 

 

 

Sandra Velasco, President for Adriatic countries, Novartis

 

 

 

Je li danas vrijednost zdravstvene industrije dovoljno prepoznata u društvu i zdravstvenom sustavu?

 

Premda postoji sve veće priznanje važnosti zdravstvene industrije, još uvijek treba raditi na potpunom uvažavanju njezine vrijednosti. Zdravstvena skrb nije samo trošak; to je ulaganje u ljudski kapital i društvenu dobrobit. Priznajući ključnu ulogu koju zdravstvo ima u pokretanju inovacija, gospodarskog rasta i društvene stabilnosti, možemo osigurati da ono dobije priznanje i potporu koju zaslužuje. Kroz obrazovanje, zagovaranje i zajedničke napore, možemo osnažiti značenje zdravstvene industrije te naglasiti njenu ključnu važnost u oblikovanju zdravije budućnosti za sve. Pozicioniramo se kao partner u sustavu, te smo otvoreni za sukreiranje novih rješenja i modela funkcioniranja koji će osigurati s jedne strane održivost i skrb u skladu s potrebama nacije, a s druge strane usklađenost sa znanstvenim rješenjima. Prepoznajući specifične lokalne potrebe, tražimo najbolje prakse koje bi osnažile i unaprijedile zdravstvenu skrb i zdravlje stanovništva općenito.

 

“Zdravstvena skrb nije samo trošak; to je ulaganje u ljudski kapital i društvenu dobrobit. Priznajući ključnu ulogu koju zdravstvo ima u pokretanju inovacija, gospodarskog rasta i društvene stabilnosti, možemo osigurati da ono dobije priznanje i potporu koju zaslužuje.”

 

 

 

Sandra Velasco, President for Adriatic countries, Novartis

 

 

 

 

Postoje li barijere i izazovi za zdravstvenu industriju koje želite adresirati, a čije bi rješavanje sigurno unaprijedilo zdravstvene sustave i zdravlje društva?

Zasigurno, postoje višestruki izazovi unutar zdravstvene industrije koji zahtijevaju našu pažnju i djelovanje, posebice u područjima prevencije kardiovaskularnih i onkoloških bolesti. Jedna od najvećih prepreka s kojima se suočavamo je dostupnost pristupačnoj zdravstvenoj skrbi, posebno za one u zajednicama koje nemaju mogućnost dostatne skrbi. Imperativ je da se zalažemo za politike čiji je cilj osigurati ravnopravnu dostupnost osnovnim zdravstvenim uslugama i lijekovima. Rušenjem financijskih prepreka možemo osigurati da svaki pojedinac, bez obzira na socio-ekonomsko porijeklo, ima dostupnost metodama liječenja koje spašavaju život i mjerama preventivne skrbi.

 

Kardiovaskularne i onkološke bolesti često predstavljaju značajno opterećenje za pojedince i zdravstvene sustave. Strateškim ulaganjem u preventivne mjere kao što su probiri, intervencije u načinu života i zdravstvene obrazovne kampanje, možemo ublažiti učestalost i ozbiljnost ovih bolesti.

 

Nadalje, poticanje interdisciplinarne suradnje i partnerstva može poboljšati našu sposobnost da se sveobuhvatno uhvatimo u koštac s ovim izazovima. Surađujući s organizacijama civilnog društva, vladinim tijelima i pružateljima zdravstvenih usluga, možemo razviti holističke pristupe prevenciji i upravljanju bolestima. To uključuje inicijative usmjerene na promicanje zdravog ponašanja, smanjenje čimbenika rizika te povećanje svijesti o važnosti redovitih pregleda i pregleda.

 

Rješavanje ovih prepreka ne samo da poboljšava zdravstvene sustave, već i poboljšava zdravlje i dobrobit društva u cjelini. Davanjem prioriteta preventivnoj skrbi i jednakoj dostupnosti zdravstvenim uslugama, možemo stvoriti otporniji i uključiviji sustav zdravstvene skrbi koji osnažuje pojedince da vode zdraviji život i smanjuje teret bolesti za zajednice.

 

 

 

 

 

 

Inovativni zdravstveni proizvodi, nove tehnologije i usluge pojavljuju se svaki dan. Koliko je vaš doprinos dovoljno vidljiv i prepoznat u pomicanju granica spoznaja o suvremenim biomedicinskim dostignućima?

 

Kroz istraživačke i razvojne napore, neprestano nastojimo donijeti revolucionarne terapije i tehnologije na tržište, rješavajući neispunjene medicinske potrebe i poboljšavajući ishode liječenja pacijenata. Bilo da se radi o razvoju novih terapija za rijetke bolesti, pionirskim novim dijagnostičkim alatima ili iskorištavanju moći umjetne inteligencije u zdravstvu, naše inovacije pokreću napredak i mijenjaju način na koji pristupamo zdravlju i blagostanju. Surađujući s istraživačima, pružateljima zdravstvenih usluga i regulatornim agencijama, osiguravamo da su naši doprinosi prepoznati i da pacijenti mogu imati koristi od najnovijih dostignuća u biomedicinskoj znanosti. Znajući da je praćenje galopirajućih trendova izazov za sustave i pojedince, zdravstvenim djelatnicima približavamo najnovija znanstvena i tehnološka saznanja te podržavamo dostupnost i vidljivost medicinski i znanstveno utemeljenih spoznaja o očuvanju zdravlja i liječenju bolesti.

 

Posljednjih godina promijenila se paradigma pružanja zdravstvene zaštite te je sve veći naglasak na medicini usmjerenoj na pacijenta, u kojoj je povratna informacija pacijenata vrlo važna.

U kojoj mjeri zdravstvena industrija donosi pozitivne promjene i utječe na nove načine skrbi za pacijente, bilo da se radi o programima podrške pacijentima ili poboljšanju zdravstvene pismenosti?

 

Zdravstvena industrija prolazi kroz značajan pomak prema skrbi usmjerenoj na pacijenta, gdje su potrebe i sklonosti pacijenata najvažnije. Vidimo sve veći naglasak na angažmanu pacijenata, osnaživanju i zajedničkom donošenju odluka, čime se osigurava da su pojedinci aktivni sudionici u svom zdravstvenom putovanju. Kroz programe podrške pacijentima, inicijative za zdravstveno obrazovanje i digitalne zdravstvene alate, osnažujemo pacijente da preuzmu kontrolu nad svojim zdravljem i dobrobiti. Uključivanjem povratnih informacija pacijenata u dizajn i pružanje zdravstvenih usluga, potičemo suosjećajniji, osjetljiviji i učinkovitiji sustav zdravstvene skrbi koji daje prioritet potrebama onih kojima služi. Mi kao Novartis činimo značajne iskorake u podršci razvoju civilnog društva u zdravstvu, kroz naš višegodišnji projekt “Akademija za pacijente” okupljamo udruge iz cijele regije kako bismo osnažili kompetencije u različitim područjima organizacijskog upravljanja, međusobno se povezali, podijelili najbolje prakse i inspiraciju za održivi rad i razvoj. Znajući da su pacijenti središte sustava, ali i nastojeći da budu sudionici u donošenju odluka, vjerujemo da je to dugoročno ispravan put i trajna vrijednost za društvo u cjelini.

 

 

 

“Kao Novartis činimo značajne iskorake u podršci razvoju civilnog društva u zdravstvu, kroz naš višegodišnji projekt “Akademija za pacijente” okupljamo udruge iz cijele regije kako bismo osnažili kompetencije u različitim područjima organizacijskog upravljanja, međusobno se povezali, podijelili najbolje prakse i inspiraciju za održivi rad i razvoj.”

 

 

 

 

Sandra Velasco, President for Adriatic countries, Novartis

 

 

 

Koliko je važno artikulirati utjecaj koji imate na zdravstvenu skrb kakvom danas svjedočimo, bilo da se radi o prenošenju novih zdravstveno – znanstvenih spoznaja, digitalnom re-skillingu zdravstvenih djelatnika ili dostupnosti dijagnostike i terapija koje mijenjaju zdravlje i živote građana na bolje?

 

Artikuliranje utjecaja našeg rada ključno je za demonstriranje vrijednosti koju donosimo zdravstvu i društvu. Bilo da se radi o prenošenju novih znanstvenih spoznaja, digitalnom usavršavanju zdravstvenih djelatnika ili razvoju inovativne dijagnostike i terapija, naši doprinosi oblikuju horizonte moderne medicine i poboljšavaju ishode liječenja pacijenata. Učinkovitim komuniciranjem prednosti naših inovacija u stvarnom svijetu, možemo steći međusobno povjerenje, potaknuti suradnju i potaknuti pozitivne promjene u pružanju zdravstvene skrbi i ishodima. U konačnici, naš je cilj promijeniti živote na bolje i izgraditi zdraviju, otporniju budućnost za sve. Artikuliranjem našeg utjecaja, vjerujem da pridonosimo boljem razumijevanju među dionicima, kao temelju zdrave i transparentne suradnje. A boljim razumijevanjem uloga svakoga od nas, kao i sfera mogućnosti i utjecaja, otvaramo put partnerstvu i održivim rješenjima za sustav i društvo. Našu misiju i vrijednosti iskazali smo najkraće moguće u krilatici “Promijeni igru – sve za zdravlju” (eng. Change the game – all for health), a mislim da ona ocrtava ono što danas radimo na globalnoj i lokalnoj razini.

 

 

Što bi za vas bio svojevrsni “moonshot” kada govorimo o percepciji zdravstvene industrije u zdravstvenom ekosustavu i širem gospodarskom i društvenom kontekstu? Što je potrebno svima nama da „pobijedimo“ teret bolesti?

 

“Moonshot” za zdravstvenu industriju bio bi temeljito promijeniti percepciju i prioritete, kako unutar zdravstvenog ekosustava tako i u širem gospodarskom i društvenom kontekstu. To podrazumijeva ne samo prepoznavanje kritične važnosti zdravlja kao pokretača ljudskog razvoja, već i ponovno osmišljavanje načina na koji pristupamo pružanju zdravstvene skrbi, istraživanju i politikama. Kako bismo “pobijedili” teret bolesti, potreban nam je holistički i suradnički pristup koji nadilazi tradicionalne silose i bavi se temeljnim uzrocima zdravstvenih nejednakosti. To uključuje ulaganje u preventivnu skrb, promicanje zdravstvene pismenosti, osnaživanje organizacija pacijenata, poticanje inovacija, zagovaranje politika kojima su zdravlje i dobrobit prioritet temeljna ljudska prava. Ujedinjujući dionike iz različitih sektora i mobilizirajući resurse prema zajedničkom cilju, možemo prevladati izazove današnjice i izgraditi zdraviju, pravedniju budućnost za generacije koje dolaze.

 

 

 

 

Sandra Velasco, President for Adriatic countries, Novartis

 

 

 

 

“Sanjajte veliko i vjerujte u sebe.

Imate moć transformirati svijet.

Prepoznajte i cijenite ljude s kojima dijelite svoje snove

i tražite put prema boljem razumijevanju onih

koji ne dijele vaše vrijednosti.”

 

 

 

 

 

Kakav je osjećaj biti dio i lider zdravstvene industrije?

 

Biti dio i lider zdravstvene industrije je i privilegija i odgovornost. Svaki dan me nadahnjuje prilika da napravim značajnu razliku u životima ljudi, da potaknem pozitivne promjene i pridonesem poboljšanju zdravlja i dobrobiti ljudi. To je dinamično područje koje se stalno razvija, puno izazova i prilika za inovacije, suradnju i postizanje trajnog utjecaja. To putovanje i misija doveli su me u Hrvatsku, gdje sam istovremeno bio impresionirana na mnogo načina izvrsnošću, poduzetnošću i motivacijom koja postoji, kako u zdravstvo, tako i u društvu, a također sam snažno motivirana da doprinesem poboljšanju tamo gdje je to potrebno. Bilo da se radi o revolucionarnom istraživanju, stvaranju partnerstava s dionicima ili zagovaranju politika koje promiču jednakost u zdravlju, biti vodeći u zdravstvenoj industriji nevjerojatno je nagrađujuće. To je putovanje ispunjeno svrhom i strašću i zahvalna sam na prilici da budem dio toga.

 

 

Nedvojbeno ste prepoznata kao liderica  zdravstvene industrije koja svakodnevno radi na svom znanju i vještinama, te gradi „mrežu“ s misijom pomoći zajednici. Što biste poručili svima?

 

Sanjajte veliko i vjerujte u sebe. Imate moć transformirati svijet. Prepoznajte i cijenite ljude s kojima dijelite svoje snove i tražite put prema boljem razumijevanju onih koji ne dijele vaše vrijednosti.